4705/TCHQ-GSQL vướng mắc về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa TCHQ vừa hướng dẫn Cục Hải quan Đắk Lắk liên quan đến chứng từ CNXX REX trong EC Hiệp định EVFTA và chấp nhận bản scan C/O mẫu E.

Vanban 4705 Vuong Mac Giay Chung Nhan Xuat Xu 04.10.2021

Cụ thể, về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA, Tổng cục Hải quan cho biết trường hợp cơ quan Hải quan kiểm tra, xác định mã số REX khai báo là có giá trị hiệu lực thì việc khai báo từ “EC” thay cho “EU/European Union” không ảnh hưởng đến tính hợp lệ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Về vướng mắc C/O mẫu E, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính, trường hợp tra cứu C/O trên trang thông tin điện tử có tồn tại của C/O mẫu E thì cơ quan Hải quan chấp nhận bản chụp/bản scan C/O mẫu E và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản chính tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Cục Hải quan Đắk Lắk thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 3480/TCHQ-GSQL ngày 29/5/2020 và công văn số 4416/TCHQ ngày 14/9/2021 của Tổng cục Hải quan.

969 Hqdl Vuong Mac Co 21.09.2021
969 Hqdl Vuong Mac Co 21.09.2021

CV 3480/TCHQ-GSQL ngày 29/5/2020 Vv kiểm tra C/O ĐIỆN TỬ

CV 4416/TCHQ-GSQL Vv vướng mắc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giai đoạn dịch Covid-19

 XEM CV_2185-HQHCM_4416_23.08.2021

0978392436