Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu B255 là gì? Mẫu C/O form B255 là gì? B255 Certificate of Origin for Textiles,

Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu B255: Hàng dệt may có xuất xứ ở nước kém phát triển. Để được hưởng ưu đãi thuế quan LDC, Giấy chứng nhận xuất xứ này phải được nhà xuất khẩu điền đầy đủ và thuộc quyền sở hữu của nhà nhập khẩu tại thời điểm khai báo.

Certificate of Origin: Textile and Apparel Goods Originating in a Least Developed Country. For purposes of obtaining the LDC preferential tariff treatment, this document must be completed  in full by the exporter and be in the possession of the importer at the time the declaration is made.

 

CBSA-form-255_Textile-and-Apparel-fr-LDC

Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam xuất sang Canada thì xin form CPTPP (Hiệp định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương)

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/c-o-form-cptpp-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong.8/?_ga=2.176625381.1774366774.1639450441-2102146239.1594283528

0978392436