Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) quá thời hạn xác minh sẽ bị bác

Nhiều C/O được gửi tới cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu xác minh nhưng quá thời hạn cơ quan Hải quan chưa nhận được kết quả.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của hải quan địa phương và doanh nghiệp đề nghị xác minh tính hợp lệ của các C/O, Tổng cục Hải quan đã có công hàm đề nghị xác minh nhiều lần nhưng đến thời điểm hiện quan tại vẫn chưa nhận được kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu. Theo danh sách của Tổng cục Hải quan có 68 C/O quá thời hạn xác minh.

Do đó, căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã thông báo danh sách các C/O quá thời hạn xác minh theo quy định mà không nhận được kết quả xác minh.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện thủ tục từ chối các C/O theo quy định và thông báo cho doanh nghiệp biết.

Trường hợp quá thời hạn xác minh theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC nhưng cơ quan Hải quan nhận được thông báo kết quả xác minh, cơ quan Hải quan xem xét chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa căn cứ trên cơ sở kết quả xác minh, giải trình của cơ quan, tổ chức hoặc người sản xuất, người xuất khẩu phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc cơ quan Hải quan của nước xuất khẩu.

N.Linh

Nguồn hải quan online https://haiquanonline.com.vn/68-co-qua-thoi-han-xac-minh-154729.html

0978392436