Doanh Nghiệp FDI đưa hàng từ nước ngoài vào kho ngoại quan rồi bán cho DN chế xuất

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực thương mại định đưa hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan, trên tờ khai sử dụng mã loại hình C11 (chúng tôi đã ký hợp đồng thuê kho ngoại quan nên trên tờ khai, người nhập khẩu là kho ngoại quan, không phải công ty chúng tôi). Sau đó hàng từ kho ngoại quan được xuất bán vào khu phi thuế quan cho doanh nghiệp chế xuất (doanh nghiệp chúng tôi không phải mở tờ khai xuất khẩu). Nếu doanh nghiệp chúng tôi thực hiện theo trình tự trên thì có hợp lệ không? Nếu có phải nộp thuế nhập khẩu và VAT hay không?

Ngày gửi: 22/11/2019 – Trả lời: 28/11/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty Towa Denki (Việt Nam)

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định

    “Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.”

Như vậy, nếu Công ty hay chủ kho có ủy quyền của chủ sở hữu hàng hoá sẽ được phép thay mặt chủ hàng làm thủ tục xuất, nhập hàng hóa ra, vào kho ngoại quan.

Lưu ý công ty trường hợp chủ hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu đã có quyền nhập khẩu theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới được quyền thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền nhập khẩu theo Điều 6, 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018:

          “Điều 6. Các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh

          1. Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định nàytổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

         … Điều 7. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

          …2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam, theo các điều kiện sau:

          a) Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

          b) Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

          …5. Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.”

          Công ty tham khảo nội dung các quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu của mình. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

0978392436