DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG CẦN THÔNG BÁO HOẶC THỦ TỤC GÌ?, Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018

Công ty chúng tôi là DNCX đang xây dựng mở rộng thêm một nhà xưởng mới (trong cùng khuôn viên với nhà xưởng cũ).
Trước và sau khi hoàn thành nhà xưởng mới chúng tôi có cần làm thông báo hoặc thủ tục gì để gửi đến Chi cục hải quan quản lý doanh nghiệp không?
Trả lời:
– Căn cứ Khoản 1 điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của chính phủ quy định:

“KCX là KCN chuyên sản xuất hàng hóa xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu. KCX được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với KCN và KCX được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quv đinh áp dung đối với khu phi thuế quan qụy đinh tai pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhâp khẩu.”

Theo Khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 quy định:

“ KCX, DNCX được áp dụng quy định đối với khu vưc hải quan riêng. khu phi thuế quan trừ các quy đinh riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. DNCX được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giảm sát hải quan trước khi cấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhân bằng văn bản cho nhà đầu tư”

– Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiếm tra, giám sát, kiếm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có lỉên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu ”
Do đó khi có bất kỳ sự thay đổi về các thông tin đã đăng ký ban đầu, công ty phải báo cáo cơ quan Hải quan quản lý doanh nghiệp và các cơ quan có chức năng liên quan.
0978392436