DNCX nhập khẩu có bị thuế Bảo Vệ Môi Trường không?

Về đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường công ty tham khảo các quy định và hướng dẫn liên quan để thực hiện, cụ thể là cứ Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính.

Riêng quy định về Điều 5 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 chỉ hướng dẫn đối tượng là cơ sở sản xuất hàng hoá là túi nilon (túi nhựa) thuộc diện chịu thuế phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường khi mua bán, trao đổi trong nội địa, khu phi thuế quan,… với nhau.
1. Trường hợp 1: Doanh Nghệp Chế Xuất (DNCX) hiện nay có mua túi nilong của một doanh nghiệp sản xuất tại nội địa về làm bao bì đóng gói sản phẩm (gồm cả sản phẩm xuất khẩu tại chỗ, xuất nước ngoài & sản phẩm gia công). Căn cứ Điều 5 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 thì: Bổ sung thêm điểm 2.4 vào khoản 2 Điều 7: “2.4. Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường được sản xuất trong nước hoặc trong khu phi thuế quan và bán ra giữa trong nước và khu phi thuế quan, trong khu phi thuế quan, giữa các khu phi thuế quan với nhau và xuất nhập khẩu tại chỗ (trong lãnh thổ Việt Nam) (trừ bao bì được sản xuất để đóng gói sản phẩm theo quy định tại tiết a2 và a3 điểm a Điều 1 Thông tư này) thì cơ sở sản xuất hàng hóa phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường.” Do đó, khi nhập túi nilong về với mục đích sử dụng làm BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM (đáp ứng khoản a2&a3 điểm a điều 1 thông tư 159/2012/TT-BTC) thì đều thuộc diện không chịu thuế bảo vệ môi trường
diện chịu thuế phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường khi mua bán, trao đổi trong nội địa, khu phi thuế quan,… với nhau.
2. Trường hợp 2: Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 11897/BTC-CST ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính thì “Trường hợp túi ni lông mà người nhập khẩu đã có khai báo về việc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết để đóng gói sản phẩm mà đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho (riêng túi ni lông nằm trong tỉ lệ hao hụt đã đăng ký hoặc không đăng ký định mức với cơ quan hải quan như bị rách, thủng, nhàu nát… trong quá trình sản xuất – không phân biệt là sau đó số lượng túi ni lông này được bán, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, tiêu hủy thì được xác định là số lượng túi ni lông không được sử dụng hoặc sử dụng không hết) thì người nhập khẩu phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với túi ni lông không được sử dụng hoặc sử dụng không hết đó và bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

0978392436