Địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định như thế nào?, Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định tại Điều 22 Luật HQ

Điều 22. Địa điểm làm thủ tục hải quan

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan là nơi cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

2. Địa điểm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan là trụ sở Cục Hải quan, trụ sở Chi cục Hải quan.

3. Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm:

a) Địa điểm kiểm tra tại khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; bưu điện quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

b) Trụ sở Chi cục Hải quan;

c) Địa điểm kiểm tra tập trung theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

d) Địa điểm kiểm tra tại cơ sở sản xuất, công trình; nơi tổ chức hội chợ, triển lãm;

đ) Địa điểm kiểm tra tại khu vực kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ;

e) Địa điểm kiểm tra chung giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan nước láng giềng tại khu vực cửa khẩu đường bộ;

g) Địa điểm khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong trường hợp cần thiết.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi quy hoạch, thiết kế xây dựng cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; khu kinh tế, khu công nghiệp, khu phi thuế quan và các địa điểm khác có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có trách nhiệm bố trí địa điểm làm thủ tục hải quan và nơi lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của Luật này.

2. Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

 

3. Địa điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định:

Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở chi cục hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc chi cục hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến.

Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan làm rõ quy định “chi cục hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến” nêu tại điểm b khoản 1 Điều 19 gồm: chi cục hải quan được thành lập trong nội địa nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được vận chuyển đến; chi cục hải quan cửa khẩu (có thể là chi cục hải quan cửa khẩu hàng hóa được nhập khẩu hoặc khác) nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được vận chuyển đến.

4. Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/hang-hoa-nhap-khau-phai-lam-thu-tuc-hai-quan-tai-cua-khau-nhap-theo-qd-23-2019-qd-ttg-27-06-2019.937/

0978392436