Đăng ký hợp quy “Xi măng pooc lăng trắng” không thuộc QCVN 16:2019/BXD

 Câu hỏi:

Kính chào Quý cơ quan,

Bên Công ty Chúng tôi có nhập khẩu sản phẩm: Xi măng pooc lăng trắng PCW50 dùng làm chất kết dính cho bột bả, bột trét tường. Hs code: 25232100.

Tại thời điểm nhập khẩu, Chi cục Hải quan tại Cửa khẩu yêu cầu Doanh nghiệp phải đăng ký hợp chuẩn hợp quy theo TT10/2017/TT-BXD, ngày 29/09/20117 thuộc QCVN 16:2019/BXD được thay thế bởi QCVN 16:2017/BXD.

Doanh nghiệp đã làm hồ sơ đăng ký hợp chuẩn, hợp quy. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY đã có công văn phản hồi “sản phẩm Xi măng poóc lăng trắng do quý công ty nhập khẩu không thuộc QCVN 16:2019/BXD.”

Vậy, cho chúng tôi hỏi: Công văn phản hồi này chúng tôi có thể sử dụng được cho các lô hàng tiếp theo hay không? Vì cán bộ cửa khẩu hướng dẫn chúng tôi phải có công văn miễn kiểm đăng ký trên mỗi lô hàng.

Rất mong sớm nhận được phản hồi của Quý cơ quan.

Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

– Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017. Trong đó, Bộ Xây dựng đã quy định cụ thể danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2. 

– Ngày 16/9/2021, Bộ Xây dựng có công văn số 3772/BXD-VLXD về việc trả lời văn bản số 227/TCHQ-GSQL ngày 27/8/2021 thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD. Theo đó, tại điểm 2 công văn về cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng, Bộ Xây dựng có ý kiến:

Tại mục 1.4.3 Phần 1 QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: “các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh”. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh trên địa bàn, không quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì: “cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương tiến hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý theo quy định của Bộ, ngành, lĩnh vực”.

Như vậy, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu là Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại địa phương nơi người nhập khẩu đăng ký kinh doanh hoặc địa phương có cửa khẩu nhập khẩu hàng hóa.

Nội dung câu hỏi của Công ty liên quan việc đăng ký hợp quy; đề nghị Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu, quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD nêu trên và nội dung hướng dẫn tại công văn số 3772/BXD-VLXD ngày 16/9/2021 để thực hiện. 

Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Xây dựng, cơ quan kiểm tra có thẩm quyền để được hướng dẫn phù hợp. 

0978392436