CV 658/TCHQ-TXNK ngày 04/02/21 Vv khai thuế suất nhóm hàng 211 biểu thuế Xuất Khẩu theo nghị định số 57/2020/NĐ-CP

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-658-tchq-txnk-ng%C3%A0y-04-02-21-vv-khai-thu%E1%BA%BF-su%E1%BA%A5t-nh%C3%B3m-h%C3%A0ng-211-bi%E1%BB%83u-thu%E1%BA%BF-xk-ngh%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%91-57-2020-n%C4%90-cp.1020/

0938081679