CV 4360/TCHQ-TXNK Vv Quyết định Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ China, Indonesia, Malaysia

Xem https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-%C3%81p-d%E1%BB%A5ng-thu%E1%BA%BF-ch%E1%BB%91ng-b%C3%A1n-ph%C3%A1-gi%C3%A1-t%E1%BA%A1m-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-s%E1%BB%A3i-d%C3%A0i-l%C3%A0m-t%E1%BB%AB-polyester-c%C3%B3-xu%E1%BA%A5t-x%E1%BB%A9-t%E1%BB%AB-china-indonesia-malaysia.1620/

0978392436