2140/TCHQ-GSQL Vv vướng mắc hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử, CV 4208/TCHQ-GSQL Vv Thực hiện công văn số 3923/TCHQ-GSQL đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ CPN

0f3a783728a4f7faaeb5
0f3a783728a4f7faaeb5

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-4208-tchq-gsql-vv-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-3923-tchq-gsql-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-h%C3%A0ng-h%C3%B3a-g%E1%BB%ADi-qua-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cpn.1629/

0978392436