CV 392/GSQL-GQ1 ngày 10/03/2021 Vv sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED và kê khai tên sản phẩm gỗ theo Mẫu số 02 và Mẫu số 03 Nghị định số 102/2020

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-392-gsql-gq1-ng%C3%A0y-10-03-2021-vv-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-chi%E1%BA%BFu-s%C3%A1ng-b%E1%BA%B1ng-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-led-v%C3%A0-k%C3%AA-khai-t%C3%AAn-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-g%E1%BB%97-theo-m%E1%BA%ABu-s%E1%BB%91-02-v%C3%A0-m%E1%BA%ABu-s%E1%BB%91-03-ngh%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%91-102-2020.1130/

0978392436