CV 3296/TCHQ-TXNK ngày 22/5/20 Vv thuế xuất ưu đãi đặc biệt mặt hàng khí hoá lỏng LNG, mã hs khí dầu mỏ hs 27111100

3296:tchq Txnk Ngày 22:5:20 Vv Thuế ưu đãi đăc Biệt Khí Thiên Nhiên Hoá Lỏng Lpn
3296:tchq Txnk Ngày 22:5:20 Vv Thuế ưu đãi đăc Biệt Khí Thiên Nhiên Hoá Lỏng Lpn
3296:tchq Txnk Ngày 22:5:20 Vv Thuế ưu đãi đăc Biệt Khí Thiên Nhiên Hoá Lỏng Lpn
0978392436