1827/BTC-TCHQ, 11827/BTC-TCHQ NGÀY 14/11/2022 TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH TẠI NGHỊ ĐỊNH 13/2022/NĐ-CP

CÔNG VĂN 11827/BTC-TCHQ NGÀY 14/11/2022 TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH TẠI NGHỊ ĐỊNH 13/2022/NĐ-CP DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 11827/BTC-TCHQ
Vv triển khai quy định miễn KTCL đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông vận tải.

Liên quan đến việc triển khai quy định miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh (hàng hóa phi mậu dịch) tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP, Bộ Tài chính xin trao đổi với Quý Bộ như sau:

  1. Quy định pháp luật

Ngày 21/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm p khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP quy định về hàng hóa nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng như sau:

“p) Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quyết định của Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực”.

  1. Nội dung vướng mắc

Theo quy định tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP thì Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quyết định hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh (hàng phi mậu dịch) nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Như vậy, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm hướng dẫn để tổ chức, cá nhân nhập khẩu và các cơ quan quản lý liên quan thực hiện quy định này. Tuy nhiên, việc triển khai quy định này hiện gặp khó khăn, vướng mắc do chưa có văn bản hướng dẫn rõ về:

– Các trường hợp nào được xem là hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh (hàng phi mậu dịch) được miễn kiểm tra;

– Thủ tục xin miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh (hàng phi mậu dịch), hình thức văn bản miễn kiểm tra;

– Chứng từ, hình thức chứng từ phải nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa được miễn kiểm tra.

  1. Kiến nghị của Bộ Tài chính

Để triển khai thực hiện quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP, ngày 14/10/2022, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ (Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Công an (A04), Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật). Các Bộ: Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông vận tải không tham dự.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp, để có thể triển khai thực hiện đầy đủ, thống nhất quy định của pháp luật về kiểm tra nhà nước về chất lượng trong thực tiễn, Bộ Tài chính đề nghị Quý Bộ sớm có văn bản hướng dẫn quy định miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh (hàng hóa phi mậu dịch) tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP, trong đó đề nghị hướng dẫn rõ:

– Các trường hợp nào được xem là hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh (hàng phi mậu dịch) được miễn kiểm tra;

– Thủ tục xin miễn kiểm tra (nếu có);

– Chứng từ, hình thức chứng từ phải nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa được miễn kiểm tra (nếu có).

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ và mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Lưu: VT, TCHQ (5b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

 

CV 2410/GSQL-GQ1 Vv giải thích hàng không nhằm mục đích kinh doanh (Phi mậu dịch) trong nghị định 74/2018/NĐ-CP

 

Xem Nghị Định 74/2018.signed

Download Các loại BIỂU MẪU THEO NĐ74:2018:NĐ-CP

0978392436