Có bắt buộc nộp bản gốc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ trong EVFTA, REX, 236/TCHQ-GSQL

THEO CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI LÀ NỘP BẢN SCAN CHỨNG TỪ TCNXX LÀ ĐƯỢC ƯU ĐÃI

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-236-tchq-gsql-ng%C3%A0y-18-01-21-vv-t%E1%BB%B1-ch%E1%BB%A9ng-nh%E1%BA%ADn-xu%E1%BA%A5t-x%E1%BB%A9-trong-evfta.945/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-5575-tchq-gsql-ngay-21-08-2020-vv-huong-dan-ve-chung-tu-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-evfta.614/?_ga=2.118653006.63017909.1633488775-1255833719.1632794536

Đã có thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/20 quy định thời hạn nộp C/O trong giai đoạn dịch Covid-19, Áp dụng cho các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 23/1/2020

 

 

0978392436