CV 2294/QLD-KD ngày 16/03/2021 Vv lưu hành đến hết hạn dùng trong trường hợp được giao hàng tại cảng đi của nước xuất khẩu trước ngày giấy đăng ký lưu

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-2294-qld-kd-ng%C3%A0y-16-03-2021-vv-l%C6%B0u-h%C3%A0nh-%C4%91%E1%BA%BFn-h%E1%BA%BFt-h%E1%BA%A1n-d%C3%B9ng-trong-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-giao-h%C3%A0ng-t%E1%BA%A1i-c%E1%BA%A3ng-%C4%91i-c%E1%BB%A7a-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-ng%C3%A0y-gi%E1%BA%A5y-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-l%C6%B0u.1134/

0978392436