1959/TCHQ-TXNK Vv hướng dẫn NĐ 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 134/2016/NĐ-CP, mã miễn giảm/không thu thuế các loại, XN270 (hàng an ninh), XN271 (Hàng quốc phòng)

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-1959-tchq-txnk-vv-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-n%C4%90-18-2021-n%C4%90-cp-s%E1%BB%ADa-%C4%91%E1%BB%95i-b%E1%BB%95-sung-n%C4%90-134-2016-n%C4%90-cp.1318/