CV 1642/TCHQ-CNTT Vv KTNN về Chất Lượng Thức Ăn thuỷ sản, SP xử lý môi trương nuôi trồng thuỷ sản NK trên 1 cửa

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-1642-tchq-cntt-vv-ktnn-v%E1%BB%81-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-th%E1%BB%A9c-%C4%82n-thu%E1%BB%B7-s%E1%BA%A3n-sp-x%E1%BB%AD-l%C3%BD-m%C3%B4i-tr%C6%B0%C6%A1ng-nu%C3%B4i-tr%E1%BB%93ng-thu%E1%BB%B7-s%E1%BA%A3n-nk-tr%C3%AAn-1-c%E1%BB%ADa.1229/

0978392436