CV 1503/TCHQ-GSQL Vv triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hoá nhập khẩu điện tử

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-1503-tchq-gsql-vv-tri%E1%BB%83n-khai-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-khai-b%C3%A1o-ti%E1%BA%BFp-nh%E1%BA%ADn-ki%E1%BB%83m-tra-x%C3%A1c-nh%E1%BA%ADn-b%E1%BA%A3n-k%C3%AA-th%C3%B4ng-tin-h%C3%A0ng-ho%C3%A1-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD.1207/

0978392436