CV 1363/KVI-ĐGSKS Vv phối hợp cập nhật thông tin hàng đến trên hệ thống V5 đối với TK nhập khẩu vận chuyển kết hợp

Xem https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-1363-kvi-%C4%90gsks-vv-ph%E1%BB%91i-h%E1%BB%A3p-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%B4ng-tin-h%C3%A0ng-%C4%91%C3%A9n-tr%C3%AAn-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-v5-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-tk-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u-v%E1%BA%ADn-chuy%E1%BB%83n-k%E1%BA%BFt-h%E1%BB%A3p.1246/

0978392436