CV 1088/TCHQ-TXNK V/v Xác nhận trừ lùi tờ khai đã thông quan luồng xanh (hàng máy móc thiết bị ĐỒNG BỘ tháo rời, ở dạng chưa lắp)

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-1088-tchq-txnk-v-v-x%C3%A1c-nh%E1%BA%ADn-tr%E1%BB%AB-l%C3%B9i-t%E1%BB%9D-khai-%C4%91%C3%A3-th%C3%B4ng-quan-lu%E1%BB%93ng-xanh-h%C3%A0ng-m%C3%A1y-m%C3%B3c-thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-%C4%90%E1%BB%92ng-b%E1%BB%98-th%C3%A1o-r%E1%BB%9Di-%E1%BB%9F-d%E1%BA%A1ng-ch%C6%B0a-l%E1%BA%AFp.1292/

0978392436