CV 1043/TCHQ-GSQL ngày 05/03/2021 Vv từ chối C/O áp dụng chữ ký và con dấu điện tử, ASEAN bị lỗi, khác biệt thông tin giữa C/O bản giấy và C/O bản Điện tử

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-1043-tchq-gsql-ng%C3%A0y-05-03-2021-vv-t%E1%BB%AB-ch%E1%BB%91i-c-o-%C3%A1p-d%E1%BB%A5ng-ch%E1%BB%AF-k%C3%BD-v%C3%A0-con-d%E1%BA%A5u-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-asean-b%E1%BB%8B-l%E1%BB%97i-kh%C3%A1c-bi%E1%BB%87t-th%C3%B4ng-tin-gi%E1%BB%AFa-c-o-b%E1%BA%A3n-gi%E1%BA%A5y-v%C3%A0-c-o-b%E1%BA%A3n-%C4%90t.1137/

0978392436