CV 101/GSQL-GQ1 ngày 15/01/2021 Vv Về chồng chéo trong kiểm tra chất lượng Nhà nước về nồi hơi, bình chịu áp lực, đèn LED, hóa chất và tiền chất CN

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-101-gsql-gq1-ng%C3%A0y-15-01-2021-vv-v%E1%BB%81-ch%E1%BB%93ng-ch%C3%A9o-trong-ki%E1%BB%83m-tra-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-nh%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-v%E1%BB%81-n%E1%BB%93i-h%C6%A1i-b%C3%ACnh-ch%E1%BB%8Bu-%C3%A1p-l%E1%BB%B1c-%C4%91%C3%A8n-led-h%C3%B3a-ch%E1%BA%A5t-v%C3%A0-ti%E1%BB%81n-ch%E1%BA%A5t-cn.1133/

0978392436