Công văn số 8086/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện miễn thuế theo Quyết định số 2138/QĐ-BTC

Cv8086tchq2020

Xem CV8086TCHQ2020

Quyết định số 2138/QĐ-BTC ngày 18/12/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Xem Quyết Định 2138-BTC 2020

0978392436