Công văn số 784/TCHQ-TXNK ngày 09/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v không có cơ sở pháp lý để Miễn thuế nhập khẩu đối với tượng Phật ngọc

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-784-tchq-txnk-ng%C3%A0y-09-02-2021-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95ng-c%E1%BB%A5c-h%E1%BA%A3i-quan-v-v-kh%C3%B4ng-c%C3%B3-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-ph%C3%A1p-l%C3%BD-%C4%91%E1%BB%83-mi%E1%BB%85n-thu%E1%BA%BF-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-ph%E1%BA%ADt-ng%E1%BB%8Dc.1041/

0978392436