Công văn số 762/TCHQ-TXNK ngày 08/02/2021 V/v Sử dụng kết quả phân loại trong 3 năm theo điểm g khoản 1 điều 18 thông tư 38/2015

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-762-tchq-txnk-ng%C3%A0y-08-02-2021-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95ng-c%E1%BB%A5c-h%E1%BA%A3i-quan-v-v-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-ph%C3%A2n-lo%E1%BA%A1i-trong-3-n%C4%83m-theo-%C4%91i%E1%BB%83m-g-kho%E1%BA%A3n-1-%C4%91i%E1%BB%81u-18-th%C3%B4ng-t%C6%B0-38-2015.1042/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436