5365/TCHQ-TXNK, 5992/TCHQ-TXNK, 6106/TCHQ-TXNK v/v Thuế GTGT sản phẩm hóa dược, Dược liệu nhập khẩu, nguyên liệu dược, thuốc phòng bệnh

0978392436