Công văn số 4481/BNN-TT ngày 02/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Xác nhận các loại giống cây trồng cần thiết phải nhập khẩu

0978392436