Công văn số 41/TCHQ-TXNK ngày 06/1/2021 v/v Phân loại mã hs hạt tía tô rang chưa tẩm ướp và hạt tía tô rang tách vỏ HS 2008.19.91

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-41-tchq-txnk-ng%C3%A0y-06-1-2021-v-v-ph%C3%A2n-lo%E1%BA%A1i-m%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-h%E1%BA%A1t-t%C3%ADa-t%C3%B4-rang-ch%C6%B0a-t%E1%BA%A9m-%C6%B0%E1%BB%9Bp-v%C3%A0-h%E1%BA%A1t-t%C3%ADa-t%C3%B4-rang-t%C3%A1ch-v%E1%BB%8F-hs-2008-19-91.901/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436