Công văn số 3384/TCHQ-GSQL ngày 06/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-3384-tchq-gsql-ng%C3%A0y-06-7-2021-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95ng-c%E1%BB%A5c-h%E1%BA%A3i-quan-v-v-khai-v%C3%A0-chia-s%E1%BA%BB-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-ngu%E1%BB%93n-g%E1%BB%91c-ph%C6%B0%C6%A1ng-ti%E1%BB%87n-giao-th%C3%B4ng-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u.1514/

0978392436