Công văn số 2398/BKHCN-ĐTG ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTG, nhập máy móc cũ về kinh doanh

0978392436