Công văn số 2141/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2020 v/v hàng hoá NK từ nước ngoài gửi KNQ để XK sang nước thứ 3 KHÔNG thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hoá.

91577823 2710418412417494 4422098585659637760 N

NGHỊ ĐỊNH 111/2021/NĐ-CP NGÀY 09/12/2021 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về nhãn hàng hóa

0978392436