Công văn số 1886/BNN-PC ngày 14/3/2020 của Bộ NN&PTNN v/v Giải quyết vướng mắc đối với việc thực hiện điểm C khoản 3 Điều 18 Nghị định 13/2020/NĐ-CP, chưa yêu cầu DN nhập khẩu bắt buộc phải có giấy CFS

0978392436