1643/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2021 V/v lấy mẫu phân tích phân loại Thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-1643-tchq-txnk-ng%C3%A0y-09-4-2021-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95ng-c%E1%BB%A5c-h%E1%BA%A3i-quan-v-v-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-th%C3%B4ng-t%C6%B0-s%E1%BB%91-17-2021-tt-btc-v%E1%BB%81-ptpl.1252/

Thông tư số 17/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

XEM TT 17-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436