1234/HQTPHCM-GSQL, Về việc thanh lý vỏ container rỗng, Công văn số 1620/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan CONTAINER RỖNG QUAY VÒNG

Về việc thanh lý vỏ container rỗng

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-1620-tchq-gsql-ng%C3%A0y-8-4-2021-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95ng-c%E1%BB%A5c-h%E1%BA%A3i-quan-v-v-v%C6%B0%E1%BB%9Bng-m%E1%BA%AFc-%C4%91%E1%BB%8Ba-%C4%91i%E1%BB%83m-l%C3%A0m-th%E1%BB%A7-t%E1%BB%A5c-h%E1%BA%A3i-quan-container-r%E1%BB%96ng-quay-v%C3%92ng.1255/

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436