Công văn số 1497/TCHQ-TXNK ngày 02/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế CNTT ô tô

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-1497-tchq-txnk-ng%C3%A0y-02-4-2021-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95ng-c%E1%BB%A5c-h%E1%BA%A3i-quan-v-v-x%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%8Bnh-nguy%C3%AAn-li%E1%BB%87u-linh-ki%E1%BB%87n-v%E1%BA%ADt-t%C6%B0-theo-ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-%C6%B0u-%C4%91%C3%A3i-thu%E1%BA%BF-cntt-%C3%B4-t%C3%B4.1208/

0978392436