Công văn số 1162/TCHQ-TXNK ngày 12/3/2021 phân loại mã hs thanh ray nhôm chưa đục lỗ để lắp pin mặt trời HS 7604

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-1162-tchq-txnk-ng%C3%A0y-12-3-2021-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95ng-c%E1%BB%A5c-h%E1%BA%A3i-quan-v-v-v%C6%B0%E1%BB%9Bng-m%E1%BA%AFc-ph%C3%A2n-lo%E1%BA%A1i-thanh-ray-nh%C3%B4m-ch%C6%B0a-%C4%91%E1%BB%A5c-l%E1%BB%97-%C4%91%E1%BB%83-l%E1%BA%AFp-pin-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-hs-7604.1161/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436