Công văn số 1091/TCHQ-TXNK ngày 09/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu là sản phẩm trồng trọt KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-1091-tchq-txnk-ng%C3%A0y-09-3-2021-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95ng-c%E1%BB%A5c-h%E1%BA%A3i-quan-v-v-thu%E1%BA%BF-gtgt-h%C3%A0ng-h%C3%B3a-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u-l%C3%A0-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-tr%E1%BB%93ng-tr%E1%BB%8Dt-kh%C3%94ng-ch%E1%BB%8Au-thu%E1%BA%BE-gtgt.1166/

0978392436