Công văn 232/TCHQ-TXNK ngày 09/01/2020 V/v hướng dẫn phân loại hàng hoá dạng chưa lắp ráp, tháo rời. Áp mã HS code hàng hoá NK dạng đồng bộ tháo rời.

PhÂn LoẠi Hs ThÁo RỜi

Công văn 232/TCHQ-TXNK ngày 09/01/2020 V/v hướng dẫn phân loại hàng hoá dạng chưa lắp ráp, tháo rời.

Áp mã HS code hàng hoá NK dạng đồng bộ tháo rời.

0978392436