Cơ quan quản lý lương thực, thực phẩm tại Ả Rập Xê út, Saudi Arab

Contact thương vụ Ả rập xê út: Anh chị vui lòng gửi email: arx@moit.gov.vn và cc hoangkimcdtp@gmail.com
Số đt Thương vụ: +966544326015 có dùng whatsapp

Thông tin liên hệ:

1- Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) Website: https://www.saso.gov.sa/en/Pages/default.aspx

Address: Imam Saud Bin Abdul Aziz Bin Mohammed Road (West End)

P.O. Box 3437, Riyadh 11471, Saudi Arabia Tel: +966 1 252 99 99

Fax: +966 1 452 01 93

E-mail: enquirypoint@saso.gov.sa

2- Saudi Food and Drug Authority (SFDA) Website: www.sfda.gov.sa

Address: 4904 Northern ring branch road, Hittin Dist, Unit number: 1, Riyadh. P.O. Box: 13513 – 7148 Riyadh, Saudi Arabia

Tel: +966118806666 / +966112038222

For International Business Support (Business)

E-mail:CEC@sfda.gov.sa

For International Cooperation Department

E-mail:ICD@sfda.goc.sa

3- Halal Centre – Saudi Food and Drug Authority WebSite: https://old.sfda.gov.sa/en/food/pages/halalcenter.aspx

PO Box: 84983 Riyadh 11681

Email: halal@sfda.gov.sa

0978392436