CHỐNG TRỢ CẤP LÀ GÌ?

Ctc

Là KHOẢN THUẾ BỔ SUNG (ngoài thuế nhập khẩu thông thường) đánh vào sản phẩm nước ngoài ĐƯỢC TRỢ CẤP VÀO NƯỚC NHẬP KHẨU. Đây là biện pháp chống trợ cấp (biện pháp đối kháng) NHẰM VÀO CÁC NHÀ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC TRỢ CẤP (thông qua thủ tục điều tra chống trợ cấp do nước nhập khẩu tiến hành)

0978392436