Chính thức giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022 theo Nghị quyết số: 43/2022/QH15 , ngày 11 tháng 01 năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2023

01:ct Tct

370/TCHQ-TXNK thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP giảm 2% thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, Hướng dẫn khai báo hải quan hàng nhập khẩu có thuế GTGT 8% trên hệ thống VNACCS/VCIS mã VB195 áp dụng từ 0h 01/02/2022.

Lưu ý áp thuế GTGT 10% cho TOÀN BỘ các mã số HS code thuộc các chương: 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 93. 
Kiểm tra các HS code thuộc chương 27, 54, 55, 81, 82, 84, 85, 90, 95 trước khi áp thuế GTGT hàng NK 8% hoặc 10%.

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

+ Viễn thông, công nghệ thông tin;

+ Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản;

+ Kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn;

+ Sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

370/TCHQ-TXNK thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP giảm 2% thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, Hướng dẫn khai báo hải quan hàng nhập khẩu có thuế GTGT 8% trên hệ thống VNACCS/VCIS mã VB195 áp dụng từ 0h 01/02/2022.

 

0978392436