Cập nhật Mã địa điểm chờ thông quan / địa điểm đích bảo thuế các kho thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh áp dụng từ ngày 01/02/2020.

3

Cập nhật Mã địa điểm chờ thông quan / địa điểm đích bảo thuế các kho thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Tp. HCM và Hà Nội) áp dụng từ ngày 01/02/2020.

Tham khảo Công văn số 374/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2020 Cấp mã địa điểm lưu kho cho các DN Bưu chính, CPN, thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung.

3

XEM Mã HQ CPN CV 374 1-2-20 2020-02-22 at 16.19.27

0978392436