Các nguồn tra cứu thông tin phi thuế quan

  1. Các thỏa thuận WTO: http://www.wto.org
  2. WTO – Các chính sách thương mại của từng quốc gia:
    http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm
  3. WTO – Trang web của các thành viên – http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_f/tif_e/org6_e.htm
  4. ITC Juris Database and Legacarta
  5. OECD – CDROM toolkit http://www.oecd.org
  6. EU Market Access Database http://mkaccdb.eu.int, http://mkaccdb.eu.int/
  7. Luật lệ Eur-lex EU Regulations : http://europa.eu.int/eur-lex
  8. CBI Access Guide http://www.cbi.nl/accessguide
0978392436