Các loại biểu mẫu Đăng Ký Kiểm Tra Chất Lượng HH Ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, CÔNG BÁO/Số 349 + 350/Ngày 21-3-2019 VĂN BẢN HỢP NHẤT – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường

https://camnangxnk-logistics.net/nghi-dinh-so-13-2022-nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-132-2008-nd-cp-ngay-31-thang-12-nam-2008-nghi-dinh-so-74-2018-nd-cp-ngay-15-thang-5-nam-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh/

Xem Nghị Định 74/2018.signed

Download Các loại BIỂU MẪU THEO NĐ74:2018:NĐ-CP

0978392436