C/O GỬI ĐI XÁC MINH

– Kiểm tra C/O. 

  • E-customs → IX. Kết nối hệ thống → 7. Một cửa quốc gia → D. Một cửa ASEAN → Ghi nhận và phản hồi kết quả xử lý C/O mẫu D → Nhập số tham chiếu C/O điện tử → Màn hình hiển thị thông tin C/O.
  • Công chức kiểm tra nội dung, hình thức, tính xác thực của các thông tin khai báo trên C/O, sự phù hợp giữa thông tin khai báo trên C/O và các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan, kết quả kiểm hóa (nếu có) theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công thương và Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan.
  1. Trường hợp chấp nhận: Tại Mục “Kết quả xử lý → Chọn “Được ưu đãi thuế”. 
  2. Trường hợp từ chối:

Đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Chi cục → Sau khi Lãnh đạo Chi cục phê duyệt, tại Mục “Kết quả xử lý → Chọn “Không được ưu đãi thuế” và ghi rõ lý do từ chối C/O → Chọn “Gửi sang ASEAN” (ghi lý do từ chối bằng tiếng Anh).

  1. Trường hợp có căn cứ nghi ngờ về tính hợp lệ của C/O nhưng chưa đủ căn cứ để từ chối:

* Đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Chi cục → Sau khi Lãnh đạo Chi cục phê duyệt, tại Mục “Kết quả xử lý → Chọn “Không được ưu đãi thuế” và ghi rõ lý do chưa đủ cơ sở chấp nhận C/O hoặc lý do nghi ngờ tính hợp lệ của C/O; ghi “Đề nghị tiến hành xác minh” → Chọn “Gửi sau”.

→ Chi cục Hải quan gửi công văn báo cáo việc xác minh lý do nghi ngờ tính hợp lệ của C/O đến Cục Hải quan để được hướng dẫn.

* Cục Hải quan:

  • Xác định đủ căn cứ chấp nhận C/O → Chỉ đạo Chi cục thực hiện chấp nhận → Công chức thao tác: tại Mục “Kết quả xử lý → Chọn “Được ưu đãi thuế”.
  • Xác định đủ căn cứ từ chối C/O → Chỉ đạo Chi cục thực hiện từ chối → Công chức thao tác: tại Mục “Kết quả xử lý → Chọn “Không được ưu đãi thuế” và ghi rõ lý do từ chối C/O → Chọn “Gửi sang ASEAN” (ghi lý do từ chối bằng tiếng Anh). – Xác định cần phải tiến hành xác minh → Gửi công văn báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan).

* Tổng cục Hải quan:

  • Xác định đủ căn cứ chấp nhận C/O → Hướng dẫn Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục thực hiện chấp nhận → Công chức thao tác: tại Mục “Kết quả xử lý → Chọn “Được ưu đãi thuế”.
  • Xác định đủ căn cứ từ chối C/O → Hướng dẫn Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục thực hiện từ chối → Công chức thao tác: tại Mục “Kết quả xử lý → Chọn “Không được ưu đãi thuế” và ghi rõ lý do từ chối C/O → Chọn “Gửi sang ASEAN” (ghi lý do từ chối bằng tiếng Anh).
  • Xác định cần phải tiến hành xác minh: Tổng cục Hải quan thực hiện xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu theo Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan (thực hiện thủ công).

Trên cơ sở kết quả xác minh, Tổng cục Hải quan thông báo cho Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục thực hiện thao tác chấp nhận hoặc từ chối như trên.

Cũng theo hướng dẫn tại công văn số 78/TCHQ-GSQL, trường hợp hệ thống gặp sự cố không nhận được C/O mẫu D điện tử từ nước cấp thông qua cơ chế một cửa ASEAN, khi có xác nhận của Tổng cục Hải quan, cơ quan Hải quan chấp nhận cho người khai hải quan sử dụng C/O bản giấy theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công thương./.

CV 3310/TCHQ-GSQL Vv Bác C/O FORM D do gửi đi xác minh quá thời hạn

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/50-c-o-m%E1%BA%ABu-d-qu%C3%A1-th%E1%BB%9Di-h%E1%BA%A1n-x%C3%A1c-minh.1608/

0978392436