C/O form VN-CU cấp sau trong vòng 3 ngày kể từ ngày xuất khẩu, điều 21 TT 08/2020/TT-BCT

C/O form VN-CU (điều 21 TT 08/2020/TT-BCT) 

Thông tư 08/2020/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa của Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba

 

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

0978392436