C/O form AI cấp sau quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xuất khẩu

Ai

Điều 8 PLIV TT 15/2010/TT-BCT (quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xuất khẩu.

1. C/O Mẫu AI được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xuất khẩu.

2. Trong trường hợp ngoại lệ khi C/O Mẫu AI không được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc sau ba (03) ngày kể từ ngày xuất khẩu do sai sót, sự bỏ quên không cố ý hoặc có lý do chính đáng, C/O Mẫu AI có thể được cấp sau nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày xuất khẩu và phải được đóng dấu cấp sau với dòng chữ tiếng Anh là “Issued Retroactively.

– Trường hợp C/O mẫu AI cấp không đúng quy định về hình thức, form mẫu thì không hợp lệ, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện từ chối C/O theo quy định tại khoản 4 Điều 5 phụ lục IV Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/04/2010 của Bộ Công Thương:

“…4. Trong trường hợp C/O Mẫu AI bị từ chối như nêu tại khoản 3, Tổ chức cấp C/O phải gửi cho Nước thành viên nhập khẩu các giải trình chi tiết đối với những vấn đề mà Nước thành viên nhập khẩu đã đưa ra để từ chối cho hưởng ưu đãi. Cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu sẽ chấp nhận C/O mẫu AI và cho hưởng thuế suất ưu đãi nếu thấy các giải trình này có tính thuyết phục.”

  Trường hợp Công ty nêu C/O được cấp trong vòng trong vòng ba (03) ngày từ ngày xuất khẩu, trong đó có ngày chủ nhật. Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận C/O sẽ kiểm tra cụ thể, trường hợp có ngày chủ nhật đúng như nội dung của Công ty trình bày thì C/O không phải  đóng dấu cấp sau “Issued Retroactively” theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 dẫn trên.

Thông tư 15/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN-ẤN ĐỘ

 

0978392436