C/O form AHK cấp sau không muộn hơn 3 ngày làm việc sau ngày giao hàng

Ahk

C/O form AHK: điều 22 TT 21/2019/TT-BCT (không muộn hơn 3 ngày làm việc sau ngày giao hàng).

Thông tư 21/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2019 QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC

 KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

0978392436