BIỂU THUẾ XNK 2024 FILE EXCEL, SONG NGỮ MỚI CẬP NHẬT MỚI NHẤT

BIEU THUE XNK 2024 CẬP NHẬT BIEU THUE XNK 2023.07.11 MỚI NHẤT BIEU THUE XNK 2023 HQQN Biểu thuế XNK 2023 theo phụ lục 1 2 CV 5731-TCHQ-TXNK 315/TCHQ-TXNK, ngày 18/01/2023, Hướng dẫn phân loại hàng hóa XNK, Thông tư 31/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 01/12/2022 v/v Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu … Đọc tiếp BIỂU THUẾ XNK 2024 FILE EXCEL, SONG NGỮ MỚI CẬP NHẬT MỚI NHẤT